We be responsible for Sweden's digital infrastructure

Begäran blev delvis framgångsrik.

Till Myndigheten för digital förvaltning,

Ni skriver på er sida our mission https://www.digg.se/en/about-us#h-Ourmis...
* "We be responsible for Sweden's digital infrastructure"

Fråga 1: Tror den engelskan borde förbättras kan ni göra det
Fråga 2: Har ni preciserat ert ansvar i något dokument och hur ni ser till att det efterföljs var hittar jag det och var ser jag att ni följer upp detta? Vad är era planer detta år...

Gärna att ni refererar till paragrafer i SFS 2018:1486 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Fråga 3: SFS 1999:175 Rättsinformationsförordning 16 § sägs "Samordningsmyndigheten får när det gäller obligatorisk information besluta att en informationsansvarig myndighet skall använda viss standard för märkning, strukturering och sökning av informationen."
3-a; Var hittar jag er författningssamling MDFFS uppmärkt enligt detta? Om inte vad är status och vad är ert ansvar att se till att denna förordningen följs av er själva och andra myndigheter som ger ut egna författningssamlingar...
3-b: Har ni följt upp hur SFS 1999:175 implementerats idag 2022 uppfattar jag att Sverige inte har ett fungerande Rättsinformationssystem har ni påpekat detta? Om ja var kan vi följa status på vad ni gör?

Med vänlig hälsning,

Magnus Sälgö

DIGG - Registrator, Myndigheten för digital förvaltning

2 Bilagor

Hej!
Här kommer svaren på dina frågor.
Bifogar också DIGG:s budgetunderlag för 2023-2025 och DIGG:s årsredovisning 2021, där du kan läsa mer om arbetet kring den förvaltningsgemensamma digital infrastrukturen.

Fråga 1: Vi har meddelat dina synpunkter till vårt kommunikationsteam som kommer att se över om de engelska texterna på webbplatsen kan förbättras.

Fråga 2: DIGG:s uppgift kopplat till den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen framgår av 1 § tredje stycket i vår instruktion, förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning och du kan läsa mer om hur vi arbetar med att etablera infrastrukturen här.

Hur vi planerar att genomföra arbetet kan du läsa mer om i vårt budgetunderlag för 2023-2025 under rubriken 3.3 som du hittar här. Av bilaga 1 framgår en långsiktig plan och kostnader baserat på uppskattat behov. Som Infrastrukturansvarig myndighet följer DIGG upp andra myndigheter inom samarbetet och Regeringen följer upp DIGG:s verksamhet, se DIGG:s årsredovisning 2021.

Fråga 3 a och b: Det är Domstolsverket som är samordningsmyndighet för rättsinformationssystemet, enligt 15 § Rättsinformationsförordningen (1999:175). Eftersom DIGG har inte någon ansvar gällande rättsinformationssystemet behöver du vända dig till Domstolsverket med dina frågor. DIGG:s författningssamling hittar du på länken nedan.
https://www.digg.se/om-oss/forfattningss...

Med vänlig hälsning

Registrator

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Agency for Digital Government

0771-11 44 00
www.digg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Magnus Sälgö <[Registrators #1422 e-postadress]>
Skickat: den 28 juli 2022 22:22
Till: DIGG - Registrator <[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - We be responsible for Sweden's digital infrastructure

Till Myndigheten för digital förvaltning,

Ni skriver på er sida our mission https://www.digg.se/en/about-us#h-Ourmis...

* "We be responsible for Sweden's digital infrastructure"

Fråga 1: Tror den engelskan borde förbättras kan ni göra det

Fråga 2: Har ni preciserat ert ansvar i något dokument och hur ni ser till att det efterföljs var hittar jag det och var ser jag att ni följer upp detta? Vad är era planer detta år...

Gärna att ni refererar till paragrafer i SFS 2018:1486 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Fråga 3: SFS 1999:175 Rättsinformationsförordning 16 § sägs "Samordningsmyndigheten får när det gäller obligatorisk information besluta att en informationsansvarig myndighet skall använda viss standard för märkning, strukturering och sökning av informationen."

3-a; Var hittar jag er författningssamling MDFFS uppmärkt enligt detta? Om inte vad är status och vad är ert ansvar att se till att denna förordningen följs av er själva och andra myndigheter som ger ut egna författningssamlingar...

3-b: Har ni följt upp hur SFS 1999:175 implementerats idag 2022 uppfattar jag att Sverige inte har ett fungerande Rättsinformationssystem har ni påpekat detta? Om ja var kan vi följa status på vad ni gör?

Med vänlig hälsning,

Magnus Sälgö

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1422 e-postadress]

Är [DIGG e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Myndigheten för digital förvaltning? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Magnus Sälgö lämnade en anteckning ()

Vad gör dom med MDFFS följer dom SFS 1999:175