Begäran om en organisationskarta

Kasem gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Polismyndigheten

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Polismyndigheten ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Till Polismyndigheten,

Hej,

Jag skulle vilja begära ut en organisationskarta över Polisens IT-avdelning där man kan se namn över enheter och sektioner.

Med vänlig hälsning,
Kasem

registrator.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

it-avdelningen.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

1 Bilaga

Hej

 

It-avdelningen har mottagit din begäran och hänvisar som svar till
Polisen.se, där alla organisationskartor finns att tillgå.

[1]https://polisen.se/om-polisen/organisati...

 

 

Med vänlig hälsning

It-avdelningen

Kansliet

Polismyndigheten
Telefon till polisen: 114 14

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är
nödvändigt.

[2]polisen.se

 

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/om-polisen/organisati...
2. https://polisen.se/