Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Per Hagström made this Freedom of Information request to Sami Parliament as part of a batch sent to 11 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej!

Vi önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-06-30.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Belopp
9. Datum när fakturan registrerades.
10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Vi önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Vi vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter vi att även vi kan få det önskade utdraget i digital form.

Vi har fått information om att ni använder inköpssystemet Visma Proceedo. För närmare information om hur man exporterar leverantörsreskontra från detta system läs gärna vår guide som ni hittar här:

https://github.com/okfse/openprocurement...

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström
Open Knowledge Sweden
Tfn 070-329 80 45

Ovanstående begäran ingår i projektet OpenUp - https://openup.open-knowledge.se/ - som syftar till att öka mängden öppna data om upphandlingar. Projektet drivs av Open Knowledge Sweden.

Kansli, Sami Parliament

Du e-boasta lea joavdan Sámediggái.
Ođđa dihtorsuodjeláhkaásahus addá dutnje nannoset njulgosiid, ja bidjá Sámediggái eiseváldin stuorit gáibádusaid. Don sáhtát gáibidit beassat oaidnit got mii gieđahallat du persovdnadieđuid, ja dus lea riekti oažžut daid divvojuvvot. Sámediggi dáhttu maiddái muitalit ahte dat dieđut maid don attát midjiide gieđahallojit dihtorsuodjeláhkaásahusa jelgii. Loga eanet dás got Sámediggi meannuda du persovdnadieđuiguin: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>
Duv e-påvsstå Sámediggáj jåvsådij.
Ådå dáhtásuodjebiejadus dunji vaddá nannusap riektájt ja biedjá ienep rávkalvisájt Sámediggáj fábmudahkan. Dujna l riektá rávkkat diededimev mijás gåk giehtadallap duv ulmusjdiedojt ja riektá duv diedojt duollit. Sámedigge sihtá aj dunji diededit jut diedo majt midjij guodá giehtadaláduvvi dáhtásuodjebiejadusá milta. Lågå ienebuv dánna gåk Sámedigge giehtadallá duv ulmusjdiedojt: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>
Dov e-påaste saemiedägkan jakseme.
Dïhte orre daatovrevaarjelimmienjoelkedasse dutnjan vadta jienebe reakta jïh krïebpesje jollebe krïevenasse Saemiedægkan goh reereme. Dov lea reaktoe bïevnesh mijjeste åadtjodh guktie mijjieh dov åålmehbïevnesidie gïetedalla jïh aaj reaktoeh dov bïevnesidie staeriedidh. Saemiedigkie aaj sæjhta saarnodh, dah bïevnesh maam mijjide vadta dej daatovrevaarjelimmienjoelkedassi mietie jåhta. Lohkh jienebe guktie saemiedigkie dov åålmehbïevnesidie gïetedalla: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>
Sametinget bekräftar härmed att din e-post är inkommen.
Den nya dataskyddsförordningen ger dig större rättigheter och ställer högre krav på Sametinget som myndighet. Du har rätt att begära ut information från oss om hur vi behandlar dina personuppgifter och rätt att få dina uppgifter rättade. Sametinget vill även informera dig om att de uppgifter du lämnar till oss hanteras enligt dataskyddsförordningen. Läs mer här om hur Sametinget behandlar dina personuppgifter: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>
The Sami Parliament hereby confirms that your e-mail has been received.
The new Data Protection Regulation (GDPR) gives you greater rights and sets higher demands on the Swedish Sami Parliament as an authority. You have the right to request information from us on how we manage your personal data and the right to adjust your information. The Sami Parliament ensures you that your personal data is managed in accordance with the Data Protection Regulation. Read more about how the Swedish Sami Parliament manages your personal data at: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen.
<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>
------------------------
Dearvvuođaiguin / Med vänlig hälsning
SÁMEDIGGI / SAMETINGET
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress
Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Fax 0980-780 31
www.sametinget.se<http://www.sametinget.se/>

Kansli, Sami Parliament

1 Attachment

Nanostus / Duodastus / Jååhkesjimmie / Bekräftelse / Confirmation
Du e-boasta lea joavdan Sámediggái.
Ođđa dihtorsuodjeláhkaásahus addá dutnje nannoset njulgosiid, ja bidjá Sámediggái eiseváldin stuorit gáibádusaid. Don sáhtát gáibidit beassat oaidnit got mii gieđahallat du persovdnadieđuid, ja dus lea riekti oažžut daid divvojuvvot. Sámediggi dáhttu maiddái muitalit ahte dat dieđut maid don attát midjiide gieđahallojit dihtorsuodjeláhkaásahusa jelgii. Loga eanet dás got Sámediggi meannuda du persovdnadieđuiguin: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>
Duv e-påvsstå Sámediggáj jåvsådij.
Ådå dáhtásuodjebiejadus dunji vaddá nannusap riektájt ja biedjá ienep rávkalvisájt Sámediggáj fábmudahkan. Dujna l riektá rávkkat diededimev mijás gåk giehtadallap duv ulmusjdiedojt ja riektá duv diedojt duollit. Sámedigge sihtá aj dunji diededit jut diedo majt midjij guodá giehtadaláduvvi dáhtásuodjebiejadusá milta. Lågå ienebuv dánna gåk Sámedigge giehtadallá duv ulmusjdiedojt: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>
Dov e-påaste saemiedägkan jakseme.
Dïhte orre daatovrevaarjelimmienjoelkedasse dutnjan vadta jienebe reakta jïh krïebpesje jollebe krïevenasse Saemiedægkan goh reereme. Dov lea reaktoe bïevnesh mijjeste åadtjodh guktie mijjieh dov åålmehbïevnesidie gïetedalla jïh aaj reaktoeh dov bïevnesidie staeriedidh. Saemiedigkie aaj sæjhta saarnodh, dah bïevnesh maam mijjide vadta dej daatovrevaarjelimmienjoelkedassi mietie jåhta. Lohkh jienebe guktie saemiedigkie dov åålmehbïevnesidie gïetedalla: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>
Sametinget bekräftar härmed att din e-post är inkommen.
Den nya dataskyddsförordningen ger dig större rättigheter och ställer högre krav på Sametinget som myndighet. Du har rätt att begära ut information från oss om hur vi behandlar dina personuppgifter och rätt att få dina uppgifter rättade. Sametinget vill även informera dig om att de uppgifter du lämnar till oss hanteras enligt dataskyddsförordningen. Läs mer här om hur Sametinget behandlar dina personuppgifter: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>
The Sami Parliament hereby confirms that your e-mail has been received.
The new Data Protection Regulation (GDPR) gives you greater rights and sets higher demands on the Swedish Sami Parliament as an authority. You have the right to request information from us on how we manage your personal data and the right to adjust your information. The Sami Parliament ensures you that your personal data is managed in accordance with the Data Protection Regulation. Read more about how the Swedish Sami Parliament manages your personal data at: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen.
<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>

------------------------
Dearvvuođaiguin / Med vänlig hälsning

[cid:image001.jpg@01C69455.6527B570]
SÁMEDIGGI / SAMETINGET
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress
Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Fax 0980-780 31
www.sametinget.se<http://www.sametinget.se>

Till Sametinget,

Hej, jag skickade nedanstående begäran enligt offentlighetsprincipen till er den 29 januari, men har inte fått något svar. Jag vill påminna om att det finns ett skyndsamhetskrav när det gäller utlämnande av allmänna handlingar, och jag förutsätter att ni återkommer till mig i detta ärende omgående.

Med vänlig hälsning,

Per Hagström

Kansli, Sami Parliament

1 Attachment

Nanostus / Duodastus / Jååhkesjimmie / Bekräftelse / Confirmation
Du e-boasta lea joavdan Sámediggái.
Ođđa dihtorsuodjeláhkaásahus addá dutnje nannoset njulgosiid, ja bidjá Sámediggái eiseváldin stuorit gáibádusaid. Don sáhtát gáibidit beassat oaidnit got mii gieđahallat du persovdnadieđuid, ja dus lea riekti oažžut daid divvojuvvot. Sámediggi dáhttu maiddái muitalit ahte dat dieđut maid don attát midjiide gieđahallojit dihtorsuodjeláhkaásahusa jelgii. Loga eanet dás got Sámediggi meannuda du persovdnadieđuiguin: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>
Duv e-påvsstå Sámediggáj jåvsådij.
Ådå dáhtásuodjebiejadus dunji vaddá nannusap riektájt ja biedjá ienep rávkalvisájt Sámediggáj fábmudahkan. Dujna l riektá rávkkat diededimev mijás gåk giehtadallap duv ulmusjdiedojt ja riektá duv diedojt duollit. Sámedigge sihtá aj dunji diededit jut diedo majt midjij guodá giehtadaláduvvi dáhtásuodjebiejadusá milta. Lågå ienebuv dánna gåk Sámedigge giehtadallá duv ulmusjdiedojt: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>
Dov e-påaste saemiedägkan jakseme.
Dïhte orre daatovrevaarjelimmienjoelkedasse dutnjan vadta jienebe reakta jïh krïebpesje jollebe krïevenasse Saemiedægkan goh reereme. Dov lea reaktoe bïevnesh mijjeste åadtjodh guktie mijjieh dov åålmehbïevnesidie gïetedalla jïh aaj reaktoeh dov bïevnesidie staeriedidh. Saemiedigkie aaj sæjhta saarnodh, dah bïevnesh maam mijjide vadta dej daatovrevaarjelimmienjoelkedassi mietie jåhta. Lohkh jienebe guktie saemiedigkie dov åålmehbïevnesidie gïetedalla: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>
Sametinget bekräftar härmed att din e-post är inkommen.
Den nya dataskyddsförordningen ger dig större rättigheter och ställer högre krav på Sametinget som myndighet. Du har rätt att begära ut information från oss om hur vi behandlar dina personuppgifter och rätt att få dina uppgifter rättade. Sametinget vill även informera dig om att de uppgifter du lämnar till oss hanteras enligt dataskyddsförordningen. Läs mer här om hur Sametinget behandlar dina personuppgifter: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>
The Sami Parliament hereby confirms that your e-mail has been received.
The new Data Protection Regulation (GDPR) gives you greater rights and sets higher demands on the Swedish Sami Parliament as an authority. You have the right to request information from us on how we manage your personal data and the right to adjust your information. The Sami Parliament ensures you that your personal data is managed in accordance with the Data Protection Regulation. Read more about how the Swedish Sami Parliament manages your personal data at: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen.
<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>

------------------------
Dearvvuođaiguin / Med vänlig hälsning

[cid:image001.jpg@01C69455.6527B570]
SÁMEDIGGI / SAMETINGET
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress
Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Fax 0980-780 31
www.sametinget.se<http://www.sametinget.se>

Staffan Falkefjeld, Sami Parliament

1 Attachment

Hej!

 

Bifogat finns de begärda handlingarna.

 

Med vänlig hälsning

 

Staffan Falkefjeld

Controller, Sametinget