Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Per Hagström made this Freedom of Information request to Växjö municipality as part of a batch sent to 7 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Växjö municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Hej!

Vi önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-06-30. Begäran avser hela kommunen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Belopp
9. Datum när fakturan registrerades.
10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Vi önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Vi vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter vi att även vi kan få detta utdrag i digital form.

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner här:

https://github.com/okfse/openprocurement...

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström
Open Knowledge Sweden
Tfn 070-329 80 45

Ovanstående begäran ingår i projektet OpenUp - https://openup.open-knowledge.se/ - som syftar till att öka mängden öppna data om upphandlingar. Projektet drivs av Open Knowledge Sweden.

Kommunstyrelsen, Växjö municipality

Tack för din epost.
Vi tar hand om ditt ärende så fort som möjligt

I princip blir all post och e-post till Växjö kommun allmän handling. Det
innebär bland annat att allmänheten och massmedier har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande om det inte finns skäl för sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Hur kommunen behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har
kan du läsa mer om på [1]www.vaxjo.se/gdpr

KOMMUNKANSLIET
Växjö kommun, Box 1222, 352 12 VÄXJÖ
Telefon: 0470-410 00
[Växjö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
www.vaxjo.se
www.facebook.com/vaxjokommun
Twitter: @vaxjokommun

References

Visible links
1. http://www.vaxjo.se/gdpr

Till Växjö kommun,

Hej, vi skickade nedanstående begäran till er den 29 januari, men har inte fått något svar. Vi vill påminna om att det finns ett skyndsamhetskrav för utlämnande av allmänna handlingar och vore tacksamma om ni kunde hantera vår begäran så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning,

Per Hagström

Sent request to Växjö municipality again.