Göta Court of Appeal

A public authority

Göta hovrätt är en av sex hovrätter i Sverige. Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behandlats i tingsrätt. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets.

1 request
Hej, Ett av dokumenten är på 13 sidor och följande gäller:   Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?